Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Truy vấn SQL

Go down

Truy vấn SQL Empty Truy vấn SQL

Bài gửi  Admin Wed Jan 19, 2011 10:23 am

--Danh sách nhân viên không có thân nhân nào.
select nv.MaNV,TenNV
from NhanVien nv
where MaNV not in(select tn.MaNV
from ThanNhan tn where tn.MaNV=nv.MaNV)
--Danh sách những trưởng phòng có tối thiểu một thân nhân.

select nv.MaNV ,HoNV,TenLot,TenNV
from NhanVien nv
where nv.MaNV in (select tn.MaNV from ThanNhan tn)
--Danh sách những nhân viên có cùng tên với thân nhân.
select TenNV
from NhanVien nv,ThanNhan tn
where nv.MaNV=tn.MaNV and TenNV = TenTN
--Tên những nhân viên phòng số 5 có tham gia đề án "San Pham X" với số giờ làm việc trên 10 giờ/tuần

Select TenNV,nv.Phong,nv.MaNV
from NhanVien nv,DeAn da,PhanCong pc
where nv.phong=5 and nv.MaNV=pc.MaNV and pc.SoDA=da.MaDA and TenDA like '%San Pham X%'and ThoiGian>10
--Danh sách những nhân viên được "Nguyễn Thanh Tùng" phụ trách trực tiếp.
select nv.MaNV,HoNv,TenLot,TenNV
from NhanVien nv
where nv.Ma_NQL in(select nv.MaNV from NhanVien nv where TenNV like '%Tung%')
--Với mỗi đề án, liệt kê tên đề án, và tổng số giờ làm việc một tuần của tất cả các nhân viên tham dự đề án đó.
select TenDA,sum(ThoiGian)
from DeAn da,PhanCong pc
where da.MaDA=pc.SoDA
group by TenDA
order by sum(ThoiGian)
--Danh sách nhân viên làm việc trong mọi đề án.
select nv.MaNV,TenNV
from NhanVien nv,DeAn da
where nv.MaNV in (select

/*Câu 1: Tìm tên tất cả các ngân hàng có chi nhánh ngân hàng ở thanh phố “Da Lat”.*/
select *
from ChiNhanh
where ThanhPhoCN='Da Lat'
/*Câu 2: Tìm tất cả những thành phố mà có chi nhánh của ngân hàng công thương. */
select *
from ChiNhanh
where MaNH in (select MaNH
from NganHang
where TenNH='Ngan Hang Cong Thuong')
/*Câu 3: Tìm thông tin về tất cả các chi nhánh của ngân hàng công thương có địa điểm ở TP HCM. */
select *
from ChiNhanh
where ThanhPhoCN='TP HCM' and MaNH in (select MaNH
from NganHang
where TenNH='Ngan Hang Cong Thuong')
/*Câu 4: Xuất thông tin từng ngân hàng và chi nhánh của nó.*/
select nh.MaNH,TenNH,MaCN,ThanhPhoCN,TaiSan
from NganHang nh, ChiNhanh cn
where nh.MaNH=cn.MaNH
order by TenNH asc
/*Câu 5: Tìm khách hàng mà địa chỉ của họ ở 'Ha Noi'.*/
select *
from KhachHang
where DiaChi like'%Ha Noi%'
/*Câu 6: Tìm các khách hàng có tên 'Na' va 'Tuan'.*/
select *
from KhachHang
where TenKH like '%Na%' or TenKH like '%Tuan%'
/*Câu 7: Tìm các khách hàng mà địa chỉ của họ ở đường "Tran Hung Dao".*/
select *
from KhachHang
where DiaChi like '%Tran Hung Dao%'
/*Câu 8: Tìm các khách hàng có tên "Na".*/
select *
from KhachHang
where TenKH like '%Na%'
/*Câu 9: Tìm khách hàng có mã số bắt đầu là '11' và ở TP HCM. */
select *
from KhachHang
where MaKH like '%11%' and DiaChi like '%TP HCM%'
/*Câu 10: Xuất thông tin về tên ngân hàng, thành phố chi nhánh và tài sản theo thứ tự tăng của tài sản của chi nhánh,
nếu tài sản trùng nhau thì sắp tăng theo thành phố chi nhánh. */
select TenNH, ThanhPhoCN,TaiSan
from NganHang nh, ChiNhanh cn
where nh.MaNH=cn.MaNH
order by TaiSan asc, ThanhPhoCN asc
/*Câu 11:Tìm thông tin tất cả những thông tin về ngân hàng và
chi nhánh ngân hàng mà tài sản 3000000000 < tài sản < 5000000000.*/
select nh.*,MaCN,TaiSan
from NganHang nh, ChiNhanh cn
where TaiSan between 20000000 and 21000000 and nh.MaNH=cn.MaNH
/*Câu 12: Cho biết tài sản trung bình chi nhánh của từng ngân hàng. */
select *
from ChiNhanh
/*Câu 13: Tim thông tin của khách hàng có tài khoản vay tại ngân hàng công thương và có tên là 'Tuan'*/
select *
from KhachHang
where TenKH like '%Tuan%' and MaKH in(select MaKH
from NganHang nh, ChiNhanh cn, TaiKhoanVay tkv
where nh.MaNH=cn.MaNH and tkv.MaCN=cn.MaCN and TenNH='Ngan Hang Cong Thuong')
/*Câu 14: Xuất thông tin về tên ngân hàng và tổng tài sản của các ngân hàng.*/
select nh.MaNH, TenNH, sum(TaiSan)as TongTaiSan
from NganHang nh, ChiNhanh cn
where nh.MaNH=cn.MaNH
group by nh.MaNH,TenNH
/*Câu 15: Tìm MaCN và TaiSan của chi nhánh có tài sản lớn nhất.*/
select MaCN, TaiSan
from ChiNhanh
where TaiSan >=all(select TaiSan
from ChiNhanh)
/*Câu 16: Liệt kê tất cả những những khách hành có tài khoản gởi tại chi nhánh ngân hàng “A Chau”. */
select kh.MaKH, TenKH
from TaiKhoanGoi tkg, KhachHang kh
where kh.MaKH=tkg.MaKH and tkg.MaCN in(select MaCN
from NganHang nh, ChiNhanh cn
where cn.MaNH=nh.MaNH and TenNH like '%A Chau%')
/*Câu 17: Tìm tất cả các số tài khoản vay thực hiện tại chi nhánh của ngân hàng ngoại thương mà số tiền vay > 1200000.*/
select tkv.SoTKV
from TaiKhoanVay tkv
where SoTienVay >= 120000 and tkv.MaCN in(select cn.MaCN
from ChiNhanh cn, NganHang nh
where nh.MaNH=cn.MaNH and TenNH='Ngan Hang Ngoai Thuong')
/*Câu 18: Tính tổng số tiền mà mỗi chi nhánh ngân hàng đang được khách hàng gởi.*/
select MaCn, sum(SoTienGoi)
from TaiKhoanGoi
group by MaCN
/*Câu 19: Xuất thông tin về tài khoản vay và tài khoản gởi hiện có của tất cả các khách hàng có tên là 'Tuan'.*/
select kh.MaKH, TenKH,SoTienGoi, SoTienVay
from KhachHang kh, TaiKhoanGoi tkg, TaiKhoanVay tkv
where kh.MaKH=tkg.MaKH and tkv.MaKH=kh.MaKH and TenKH like '%Tuan%'
/*Câu 20: Tìm thông tin về khách hàng có tổng số tiền vay tại tất cả các ngân hàng >= 30000000.*/
select kh.MaKH, TenKH, sum(SoTienVay)as TongSoTien
from TaiKhoanVay tkv,NganHang nh, ChiNhanh cn, KhachHang kh
where tkv.MaCN=cn.MaCN and cn.MaNH=nh.MaNH and kh.MaKH=tkv.MaKH
group by kh.MaKH, TenKH
having sum(SoTienVay)>=30000000
/*Câu 21: Tìm thông tin về khách hàng có tổng số tiền vay tại tất cả các ngân hàng >= 30000000.
(Dieu kien thoa man la khach hang do phai vay tien o tat ca cac ngan hang*/
select *
from KhachHang
where MaKH in(select kh.MaKH
from KhachHang kh,TaiKhoanVay tkv
where kh.MaKH=tkv.MaKH and kh.MaKH in (select tkv1.MaKH from ChiNhanh cn, TaiKhoanVay tkv1, NganHang nh
where cn.MaNH=nh.MaNH and tkv1.MaCN=cn.MaCN
group by tkv1.MaKH
having count(cn.MaNH) = (select count(MaNH)
from NganHang))
group by kh.MaKH
having sum(tkv.SoTienVay)>3000000)/*-------------------------Lab3: Quan Ly NganHang---------------------*/
/* Cau 1: Tim tất cả các số tài khoản vay thực hiện tại chi nhanh của ngân hàng
Nong Nghiep mà số tiền vay > 12000000.*/
select nh.MaNH,SoTKV,SoTienVay, MaKH
from NganHang nh, TaiKhoanVay tkv, ChiNhanh cn
where nh.MaNH=cn.MaNH and cn.MaCN = tkv.MaCN and TenNH='Ngan Hang Nong Nghiep' and SoTienVay>=12000000

/* Cau 2: Liệt kê tất cả những những khách hàng có tài khoản vay tại chi nhánh ngân hàng “A Chau”.*/
select kh.MaKH, TenKH, TenNH, SoTienVay
from KhachHang kh, NganHang nh,ChiNhanh cn, TaiKhoanVay tkv
where kh.MaKH=tkv.MaKH and nh.MaNH=cn.MaNH and TenNH like '%A Chau%'and cn.MaCN=tkv.MaCN
/* Cau 3: Tìm tất cả những khách hàng có tài khoản vay, tài khoản gởi hoặc cả hai tai ngân hàng. */
select kh.MaKH, TenKH, SoTienVay, SoTienGoi
from TaiKhoanVay tkv,TaiKhoanGoi tkg, KhachHang kh
where kh.MaKH=tkv.MaKH or kh.MaKH=tkg.MaKH
group by kh.MaKH,TenKH, SoTienVay, SoTienGoi
/*Cach 2:*/
select kh.MaKH, TenKH
from KhachHang kh, TaiKhoanGoi tkg
where kh.MaKH=tkg.MaKH
union
select kh.MaKH,TenKH
from KhachHang kh, TaiKhoanGoi tkv
where kh.MaKH=tkv.MaKH
/* Cau 4: Tìm tất cả các khách hàng vừa có tài khoản vay và tài khoản gởi tại ngân hàng. */
select kh.MaKH, TenKH, SoTienVay, SoTienGoi
from TaiKhoanVay tkv,TaiKhoanGoi tkg, KhachHang kh
where kh.MaKH=tkv.MaKH and kh.MaKH=tkg.MaKH
group by kh.MaKH,TenKH, SoTienVay, SoTienGoi
/*Cach 2:*/
select kh.MaKH
from KhachHang kh, TaiKhoanGoi tkg
where kh.MaKH=tkg.MaKH and kh.MaKH in(select MaKH
from TaiKhoanVay
group by MaKH)
group by kh.MaKH
/* Cau 5: Tìm tất cả các khách hàng có tài khoản gởi nhưng không có tài khoản vay tại ngân hàng. */
select kh.MaKH
from KhachHang kh, TaiKhoanGoi tkg
where kh.MaKH=tkg.MaKH and kh.MaKH not in(select MaKH
from TaiKhoanVay
group by MaKH)
group by kh.MaKH
/* Cau 6: Tìm giá trị trung bình của số tiền vay tài khoản gởi tại chi nhánh ngân hàng công thuơng.*/
/*select avg(SoTienGoi)as TrungBinhVay
from TaiKhoanGoi tkg,ChiNhanh cn, NganHang nh
where cn.MaCN=tkg.MaCN and nh.MaNh=cn.MaNH and TenNH='Ngan Hang Cong Thuong'
group by nh.MaNH*/
/* Cau 7: Tìm số nguời gửi tại mỗi chi nhánh ngân hàng.*/
select MaCN, count(MaKH)as SoNguoiGoi
from TaiKhoanGoi tkg
group by MaCN
/*Câu 8: Tìm các chi nhánh ngân hàng
và các giá trị trung bình số tiền gởi với điều kiện giá trị trung bình số tiền gởi này phải lớn hơn 50000000SS.*/
select tkg.MaCN, ThanhPhoCN, avg(SoTienGoi)as TrungBinhGoi
from TaiKhoanGoi tkg,ChiNhanh cn
where cn.MaCN=tkg.MaCN
group by tkg.MaCN,ThanhPhoCN
having avg(SoTienGoi) >= 50000000
/* Cau 9: Tìm giá trị trung bình số tiền gởi của tất cả những người có tài khoản gởi sống ở thành phố “Da Lat”
và họ có ít nhất 2 tài khoản.*/
select kh.MaKH, TenKH,avg(SoTienGoi)
from KhachHang kh,TaiKhoanGoi tkg
where kh.MaKH=tkg.MaKH and DiaChi like '%Da Lat%'
group by kh.MaKh,TenKH
having exists (select MaKH, count(SoTKG)
from TaiKhoanGoi tkg
where kh.MaKH=tkg.MaKH
group by tkg.MaKH
having count(SoTKG)>=2)
/* Cau 10: Tìm tất cả các khách hàng có tài khoản vay lẫn tài khoản gởi tại chi nhánh ngân hàng “Cong ThuongSS”.*/
select kh.MaKH
from KhachHang kh, TaiKhoanVay tkv, TaiKhoanGoi tkg
where kh.MaKH=tkv.MaKH and kh.MaKH=tkg.MaKH and tkv.MaCN in (select cn.MaCN
from NganHang nh, ChiNhanh cn
where nh.MaNH=cn.MaNH and TenNH='Ngan Hang Cong Thuong'
group by cn.MaCN)and tkg.MaCN in (select cn.MaCN
from NganHang nh, ChiNhanh cn
where nh.MaNH=cn.MaNH and TenNH='Ngan Hang Cong Thuong'
group by cn.MaCN)
group by kh.MaKH

/*Ca 11:Tìm tất cả các khách hàng có tài khoản goi tại ngân hàng nhưng tên của họ không phải là
Tuan cũng không phải là Na.*/
select kh.MaKH, TenKH,TenNH, SoTKG
from KhachHang kh,TaiKhoanGoi tkg,ChiNhanh cn, NganHang nh
where kh.MaKH=tkg.MaKH and cn.MaCN=tkg.MaCN and nh.MaNH=cn.MaNH
group by kh.MaKH, TenKH,TenNH,SoTKG
having kh.MaKH not in (select MaKH
from KhachHang
where TenKH like '%Tuan%' or TenKH like '%Na%')
/* Cau 12: Tìm tên tất cả các chi nhánh ngân hàng có tài sản lớn hơn ít
nhất một tài sản của chi nhánh ngân hàng tại “Da Lat”.”.*/
select MaCN, TaiSan
from ChiNhanh
where TaiSan>=(select min(TaiSan)
from ChiNhanh
where ThanhPhoCN='Da Lat')
/* Cau 13: Tìm những chi nhánh ngân hàng mà tài sản của chúng
lớn hơn tài sản của tất cả các chi nhánh ngân hàng tại “Da Lat”.*/
select MaCN, TaiSan
from ChiNhanh
where TaiSan>=(select max(TaiSan)
from ChiNhanh
where ThanhPhoCN='Da Lat')
/* Cau 14: Tìm chi nhánh có trung bình số tiền gởi lớn nhất.*/
select top 1 MaCN, avg(SoTienGoi)as TrungBinh
from TaiKhoanGoi
group by MaCN
order by TrungBinh desc

/* Cau 15: Tìm tất cả các khách hàng có tài khoản gởi tại mọi chi nhánh ngân hàng tọa lạc tại “Da Lat”. */
select kh.MaKH,TenKH, cn.MaCN, ThanhPhoCN
from ChiNhanh cn, TaiKhoanGoi tkg, KhachHang kh
where cn.MaCN=tkg.MaCN and ThanhPhoCN='Da Lat' and kh.MaKH=tkg.MaKH
group by kh.MaKH, cn.MaCN, ThanhPhoCN,TenKH
/* Cau 16: Tìm tất cả các chi nhanh' ngân hàng mà khách hàng có tên
“Nguyen Hong Ly Na” có tài khoản gởi tại đó.*/
select kh.MaKH, TenKH, MaCN
from KhachHang kh, TaiKhoanGoi tkg
where kh.MaKH=tkg.MaKH and TenKH='Nguyen Hong Ly Na'
group by kh.MaKH, TenKH, MaCN
/* Cau 17: Tìm tất cả những khách hàng chỉ có một tài khoản gởi tại chi nhanh' ngân hàng nông nghiệp.*/
select MaKH
from TaiKhoanGoi tkg, ChiNhanh cn, NganHang nh
where tkg.MaCN = cn.MaCN and cn.MaNH = nh.MaNH and TenNH = 'Ngan Hang Nong Nghiep'
group by MaKH
having count(SoTKG) = 1

/* Cau 18:Tìm tất cả các khách hàng có ít nhất một tài khoản gởi tại chi nhanh' ngân hàng nông nghiệp.*/
/* Cau 19: Tìm tất cả các khách hàng địa chỉ ở Da Lat và có cả tài khoản vay
và gởi tài khoản gởi tại ngân hàng Nông Nghiệp.*/
select kh.MaKH, TenKH, SoTienGoi, SoTienVay
from KhachHang kh, NganHang nh, TaiKhoanVay tkv, TaiKhoanGoi tkg, ChiNhanh cn
where nh.MaNH=cn.MaNH and TenNH='Ngan Hang Nong Nghiep' and tkv.MaCN=cn.MaCN and tkg.MaCN=cn.MaCN
and tkv.MaKH=kh.MaKH and tkg.MaKH=kh.MaKH
group by kh.MaKH, TenKH, SoTienGoi, SoTienVay

/* Cau 20: Tìm thông tin về khách hàng và số tiền gởi của khách hàng
có số tiền trong tài khoản gởi là lớn nhất*/
select top 1 kh.MaKH,TenKH, sum(SoTienGoi)as TongSoTienGoi
from TaiKhoanGoi tkg, KhachHang kh
where kh.MaKH=tkg.MaKH
group by kh.MaKH,TenKH
order by TongSoTienGoi desc
/* Cau 21: Tìm tất cả những khách hàng có tài khoản vay, tài khoản gởi hoặc cả hai tại ngân hàng.*/
select kh.MaKH, TenKH
from TaiKhoanGoi tkg,TaiKhoanVay tkv, KhachHang kh
where kh.MaKH=tkg.MaKH or kh.MaKH=tkv.MaKH
group by kh.MaKH, TenKH
order by kh.MaKH
/* Cau 22: Tìm khách hàng có hơn một tài khoản gởi tại ngân hàng.*/
select kh.MaKH, TenKH ,count(tkg.MaKH)as SoTaiKhoan
from TaiKhoanGoi tkg, KhachHang kh
where tkg.MaKH=kh.MaKH
group by kh.MaKH, TenKH
having count(tkg.MaKH)>1
/* Cau 23:Tìm khách hàng có số tiền gởi lớn nhất ở ngân hàng Á Châu.*/
select top 1 kh.MaKH,sum(SoTienGoi)as SoTienGoi
from KhachHang kh, ChiNhanh cn, NganHang nh, TaiKhoanGoi tkg
where tkg.MaCN=cn.MaCN and nh.MaNH=cn.MaNH and kh.MaKH=tkg.MaKH and TenNH='Ngan Hang A Chau'
group by tkg.MaCN, kh.MaKH
order by SoTienGoi desc

Admin
Admin
Tổng Tư Lệnh
Tổng Tư Lệnh

Tổng số bài gửi : 86
Points : 812
Join date : 09/01/2010
Age : 33
Đến từ : Hòa Bình

https://12a1kb.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết